top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר asalim-shahar.com (להלן:" האתר") של אשלים בשחר ייזום ובניה בע"מ, ח.פ: 515052496 (להלן:"החברה").

1.      כללי
החברה הינה בעלת הזכויות באתר והיא ו/או מי מטעמה מאשרים גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
תנאי וכללי השימוש באתר אלו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו, מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-"עוגיות "("COOKIES") (להלן:" תנאי השימוש"), מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ,והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל גולש ,צופה ו/או משתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן:" המשתמש").
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך .
האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה ופרויקטים של החברה, ומציג תמונות, פרסומות ותכנים שונים. האתר מוצע לציבור כמו שהוא( As Is""). החברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג יהיה נכון ומדויק, אך ייתכן והמידע אינו שלם ו/או יופיעו בו אי דיוקים ו/טעויות טכניות או אחרות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים ,היעדר עדכון ו/או טעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך .
תמונות, תשריטים, תרשימים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבינם בפועל. החברה אינה מתחייבת כי אלו יבואו לכדי ביטוי בפועל כמות שהם. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע והמצגים באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות בחוזי המכר, יגבר המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, לרבות בחוזי המכר .
החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או באתר.
רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
2.     מדיניות פרטיות
לעניין זה ראו הוראות מדיניות הפרטיות של החברה המופיעות באתר, אשר מהוות חלק מתנאי השימוש באתר.
3.     אישור בדבר קבלת דיוור רשמי/"ספאם"
החברה רשאית לשלוח מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או כל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה ו/או בדבר שירותים אשר ניתנים על ידי צדדים שלישיים, מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים ,פרסומים, הטבות, מבצעים, וכן הודעות והצעות שונות.
המידע כאמור ישלח רק אם המשתמש נתן את הסכמתו לכך, וכל עוד לא ביטל הסכמה זו ו/או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובכללן הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס '40), התשס"ח-2008.
החברה עשויה להשתמש בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות
4.     קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתוכן המופיע בו, מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו) ,לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות תיאור הפרויקטים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, ההדמיות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם מדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לפרויקטים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של החברה (להלן:" המידע").
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן) .
כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג ,Crawlers  Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame)  גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

123-456-7890

bottom of page